Resident on a exercise bike at Llanhennock lodge

Llanhennock Lodge - Cymraeg

Mewn lleoliad tawel a gwledig ar gyrion Caerllion yn Ne Cymru, mae Llanhennock Lodge yn gartref i 34 oedolyn ag anableddau corfforol. Mae ein cartref yng nghanol golygfeydd hyfryd cefn gwlad a chyda Bannau Brycheiniog, Cymoedd Wysg ac arfordir De Cymru gerllaw, mae o hyd ddigon i’w fwynhau. Mae Casnewydd yn daith fer mewn car.

Dod o hyd i ni

Organisation
Llanhennock Lodge
Street address
Llanhenwg ger Caerllion
Casnewydd
Post town
Gwent
Postal code
NP18 1LT
Phone number
Service manager:
Sarah Roberts

Datrysiadau byw

 • Cartref gofal a nyrsio ar gyfer 34 oedolyn

English version 

Mae pawb yn gwybod nad oes unman tebyg i gartref

Dyna pam mae pob cartref Leonard Cheshire yn unigryw ac yn rhoi’r cymorth sy’n addas i’r bobl sy’n byw yno. Mae cymorth wedi'i bersonoleiddio yn helpu i sicrhau y gall pawb fyw mor annibynnol ag y mynnent.

Mewn lleoliad tawel a gwledig ar gyrion Caerllion yn Ne Cymru, mae Llanhennock Lodge yn gartref i 34 oedolyn ag anableddau corfforol. Mae ein cartref yng nghanol golygfeydd hyfryd cefn gwlad a chyda Bannau Brycheiniog, Cymoedd Wysg ac arfordir De Cymru gerllaw, mae o hyd ddigon i’w fwynhau. Mae Casnewydd yn daith fer mewn car.


Ai dyma’r lle i chi?

Mae’n le diogel a chyfeillgar i fyw ynddo, gyda gofal a nyrsio o safon uchel. Mae’r tîm yn ymrwymedig ac yn brofiadol, yn arbennig o ran cefnogi pobl â pharlys yr ymennydd, epilepsi ac anafiadau i’r ymennydd. Bydd y staff yn sicrhau eu bod yn deall ac yn bodloni eich anghenion - a hynny oll gyda’r preifatrwydd a’r parch uchaf. Rydym yn cynnig ffisiotherapi hefyd ac mae gennym bwll hydro a chyfleusterau therapi cerdd a chelf i gefnogi eich llesiant.


Bydd y bobl fyddwch yn cwrdd â nhw, y pethau fyddwch yn eu gwneud…

Drwy fyw yma, byddwch yn cael eich cefnogi i fod yn annibynnol, yn iach ac yn actif. Mae rhywbeth at ddant pawb ac mae ein tîm o staff a gwirfoddolwyr ardderchog yn cynnal gweithgareddau unigol ac mewn grŵp, gan gynnwys therapi symud a garddio. Rydym hefyd yn trefnu teithiau i fannau lleol o ddiddordeb. Felly beth bynnag sydd o ddiddordeb i chi, p’un a yw’n cadw’n heini neu fod yn greadigol, mae bob amser rhywbeth y gallwch gymryd rhan ynddo.

…yn eich tywys i’r lle rydych am fynd

Beth bynnag yw eich nodau yn y tymor byr neu’r tymor hir, rydym yma i’ch cefnogi a gwneud yn siŵr bod eich siwrne mor hwyl a llwyddiannus â phosibl.


Cyfleusterau a gwasanaethau

 • Ffisiotherapi
 • Meddyg Teulu eich hun os oes ei angen
 • Dodrefn eich hun os oes eu hangen
 • Pwll hydrotherapi
 • Cyfleusterau therapi celf a cherdd
 • Anifeiliaid anwes ar gais
 • Bws mini neu drafnidiaeth arall
 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Llety llawr gwaelod yn unig
 • Gardd wedi’i thirlunio a phatio
 • Cegin fach i breswylwyr
 • Pwynt ffôn yn eich ystafell eich hun/ffôn symudol
 • Pwynt teledu yn eich ystafell eich hun
 • Mynediad i’r rhyngrwyd

Speak to us about referrals

If you're interested in learning more about Llanhennock Lodge you can email us at:
referrals@leonardcheshire.org.

Rhoi Arian i Leonard Cheshire

Rhoi Arian i Leonard Cheshire

One-off